Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията „Балкани – Средиземно море“ като организира местни вериги за създаване на стойност, подкрепя малките и средните предприятия (МСП) и производителите при осъществяване на техните проекти за развитие и създава нови пазари за продуктите им чрез открита процедура. Освен това различни специфични цели на AgroLabs ще допринесат за включване на веригите на хранително-вкусовата промишленост и създаване на местни клъстери, ще стимулират предприемачеството и иновациите, ще подобрят видимостта и репутацията на традиционни селскостопански и хранителни продукти, ще развият търговията с тях и местния капацитет посредством свободен достъп до транснационалния обмен и ще положат основата за откриване на Маршрута на селскостопански продукти от територията „Балкани – Средиземно море“ и интеграция с Клъстери в областта на агропродуктите на равнище ЕС. За постигане на целите за устойчив растеж на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор трябва да се включат всички заинтересовани участници.
   
   
  В четвъртото издание на бюлетина „АгроЛабс“ Ви представяме крайните продукти и резултатите от изпълнението на проекта „АгроЛабс“, както и организираните събития на последния етап в контекста на Проекта „АгроЛабс“.

  Основните крайни продукти и резултати от проекта „АгроЛабс“ включват:
  • Изготвяне на четири диагнози на агро-хранителните вериги в регионите на  Иматия, Лимасол, Благоевград и Фиер;
  • Провеждане на седем работни срещи по проекта „АгроЛабс“ на територията на всеки партньор по проекта с цел постигане на обща концептуализация и създаване на пилотни иновативни клъстери в агро-хранителния сектор от множеството заинтересовани страни;
  • Организиране на четири местни събития с цел осведомяване и разпространяване на крайните резултати от Проекта. На тези събития са поканени ключови заинтересовани страни на местно ниво;
  • Организиране на заключителна транснационална конференция от ПП2 – област Централна Македония, в град Верия, Гърция.
  • Участие в международни конференции (6) - Участие/презентация от членове на екип ПП3 във връзка с резултатите /последиците от изследването с цел увеличаване на информативността относно АгроЛабс; В Милано - Италия, Лиеж – Белгия, Гент – Белгия, Маракеш – Мароко, Белград – Сърбия, Дрезден – Германия.
  • Провеждане на среща на върха по въпросите на иновациите „АгроЛабс“ във Фиер, Албания, която представлява транснационална конференция с участието на ключови заинтересовани страни от всеки регион с оглед насърчаване на транснационалния обмен и създаване на мрежи, обсъждане на предизвикателствата и изготвяне на общи решения и стратегии, отнасящи се до растежа на агро-хранителния сектор в региона Балкани-Средиземно море;
  • Разработване на четири плана за действие на местно ниво вследствие на консултативните дейности на заинтересованите страни и насочени към изграждане на съвместна стратегия на регионално равнище. Те послужиха като оперативен план за създаване на клъстер „АгроЛабс“;
  • Разработване на четири пилотни проучвания по казуси. Всички партньори в изследването в сътрудничество с МСП в агро-хранителния сектор и местни производители работиха над проучванията по казуси, които включваха иновативни продукти, иновативни процеси и решения, които отговарят на предизвикателствата на всеки от пилотните региони, идентифицирани в работни пакети 3 и 4 (РП3 и РП4);
  • Създаване на четири иновационни агро-хранителни клъстери. Клъстерите „АгроЛабс“ служат като физически места, където се срещат индустрията, изследователските институции и публичните органи. Четирите клъстера „АгроЛабс“ доведоха до създаването на мрежа на агро-хранителни клъстери в Балкани-Средиземно море.
  Средства за комуникация:

  По време на жизнения цикъл на проекта са използвани широк набор от канали за достигане на целевата публика и постигане на максимално разпространение на информация относно проекта за иновативни клъстери „АгроЛабс“. Използвани са няколко различни средства в зависимост от всяка категория целева публика с оглед постигане на комуникационна приспособимост.
   
  • идентичност на проекта „АгроЛабс“ – лого на проекта;
  • плакат „АгроЛабс“ – поставени са плакати на видимо място във всяка една организация на партньорите по проекта;
  • уебсайт на „АгроЛабс“ – създаден е официален уебсайт на проекта – www.agrolabs.eu;
  • социални медии „АгроЛабс“- създадени са профили във Facebook, Twitter и LinkedIn за проекта за иновативни клъстери „АгроЛабс“;
  • брошури „АгроЛабс“ – брошурите са създадени и разпространени на английски език и на националните езици на участващите страни;
  • електронни бюлетини „АгроЛабс“ – 4 електронни бюлетина „АгроЛабс“ са създадени по време на жизнения цикъл на проекта;
  •  Създадено е видео „АгроЛабс“;
  • създаден е наръчник за „АгроЛабс“, който включва обобщение на дейностите по проекта и на постиженията на проекта;
  • поставени са стикери „АгроЛабс“ на видимо място на цялото оборудване, закупено в контекста на проекта „АгроЛабс“;
  • Написани са четири научни статии от членовете на екип ПП3 във връзка с резултатите/последиците от изследването, с цел увеличаване на информираността относно АгроЛабс;
  • Разработени са материали за събитието. Всеки комплект включва хартиена папка, бележник, брошура за „АгроЛабс“ (спомената по-горе) и химикалка.
  Научете повече за проекта „АгроЛабс“ на: www.agrolabs.eu
  Изтеглете Общото методологично ръководство на проекта „Иновативни клъстери АгроЛабс“ от следния линк: http://agrolabs.eu/images/AgroLabs-Common-Methodological-Guide.pdf
  Изтеглете Плана за комуникация на проекта „Иновативни клъстери АгроЛабс“ от следния линк: http://agrolabs.eu/images/AgroLabs_Communication-Plan_Draft.pdf
  Изтеглете документи, научни статии, бюлетини „АгроЛабс“, брошури от следния линк: http://agrolabs.eu/documents
  Последни новини:
  • 5-та среща по проекта „АгроЛабс“ организирана от ПП2 – регион Централна Македония и проведена на 14 януари 2020 г. в Солун, Гърция. По време на срещата беше обсъдено изпълнението на проекта, направените разходи, закриването на проекта и устойчивостта на клъстерите;
  • Заключителната транснационална конференция се проведе на 15 януари 2020 г. в Общината на град Верия (Гърция). На конференцията, на която бяха представени крайните продукти и резултати от проекта, бяха поканени всички заинтересовани страни и експерти от публичния сектор, академичните среди и промишлеността.
   
   

  Copyright 2018 Agrolabs.eu

  Please publish modules in offcanvas position.